Privacyverklaring van Autoglym

Laatste versie: 18 October 2018

Overzicht

In deze Privacyverklaring staat informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij met u te maken hebben, waaronder wanneer u gebruikmaakt van de volgende websites van ons.

onze "Website",

Autoglym, beschermt en respecteert uw privacy en voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze Privacyverklaring vormt de grondslag voor de verwerking door ons van de persoonsgegevens die wij van of over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. U wordt verzocht de volgende informatie goed door te lezen zodat u begrijpt welke persoonsgegevens wij over u bewaren, hoe wij uw gegevens gebruiken en met wie wij die gegevens delen. De in deze Privacyverklaring bedoelde verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Altro Limited, gevestigd te Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW, Verenigd Koninkrijk, met bedrijfsnummer 00154159 en 'Autoglym' is een merk van Altro.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van wetswijzigingen of technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij onze Privacyverklaring bijwerken, zorgen wij ervoor dat wij u daarvan op passende wijze op de hoogte stellen overeenkomstig het belang van de wijzigingen die wij doorvoeren. Wij vragen uw toestemming voor wezenlijke wijzigingen van onze Privacyverklaring indien en wanneer de wetgeving inzake gegevensbescherming dat vereist. Bovenaan de pagina is vermeld wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.


1. Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens van uw apparaat met behulp van cookies en andere online traceringstechnologieën. Voor meer informatie over de cookies en traceringstechnologieën die wij op onze Website gebruiken, de reden voor dat gebruik en de wijze waarop u die kunt beheren, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid op www.autoglym.nl/cookiebeleid.


2. Gegevens die u vrijwillig verstrekt

Door onze Website te gebruiken, verstrekt u mogelijk op de volgende manieren vrijwillig uw persoonsgegevens aan ons:

 • Inschrijving op onze nieuwsbrief. Indien wij op onze Website vragen of u zich wilt inschrijven om informatie van ons te ontvangen en u verstrekt uw persoonsgegevens aan ons, gebruiken wij die persoonsgegevens om u te informeren over de recentste casestudies, actuele informatie over evenementen en nieuws over producten van ons en onze distributeurs.

 • Contactgegevens. Op enig moment wilt u wellicht contact met ons of onze lokale distributeur opnemen met vragen of klachten over onze producten en diensten via onze pagina's met Contactgegevens en betreffende Hulp en Ondersteuning. U kunt via verschillende kanalen contact met ons opnemen, waaronder per e-mail, brief, telefonisch, via onze social mediakanalen of via de pagina's op onze Website met Contactgegevens en betreffende Hulp en Ondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt en u aan ons uw contactgegevens (zoals uw naam, gebruikersnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) en gegevens betreffende uw vraag of klacht verstrekt, gebruiken wij en onze distributeurs deze gegevens om uw vraag of klacht te beheren en om onze diensten in het vervolg te verbeteren. Uw vraag of klacht wordt door ons beheerd en vastgelegd met ons klantenbeheersysteem (CRM - Customer Relationship Management). Dit wordt hieronder in artikel 5 verder toegelicht.


3. Gebruik van uw gegevens door ons

De juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens is afhankelijk van de desbetreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin wij die verzamelen.

Doorgaans verzamelen wij alleen persoonsgegevens van u als wij de persoonsgegevens nodig hebben wanneer de verwerking plaatsvindt vanwege onze rechtmatige belangen die zwaarder wegen dan uw belangen inzake gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden of wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben verkregen. In sommige gevallen kunnen wij ook wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens van u te verzamelen of is het anderszins noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens beschikken vanwege de uitvoering van een contract met u of ter bescherming van uw vitale belangen of die van anderen.

Wanneer wij uw gegevens vanwege onze rechtmatige belangen verzamelen en verwerken, doen wij dit doorgaans voor het beheer van onze Website en zodat wij met u kunnen communiceren voor zover nodig voor de levering van onze producten en diensten aan u. Wij gebruiken uw gegevens ook op grond van overige rechtmatige commerciële belangen, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, om onze Website te verbeteren, om u marketingmateriaal over ons of onze distributeurs te sturen of om onrechtmatige activiteiten op te sporen of te voorkomen. Er kan sprake zijn van andere rechtmatige belangen en wij laten u weten welke rechtmatige belangen dat zijn op het moment dat dat nodig is.

De door u aan ons verstrekte contactgegevens worden door ons gebruikt om aan u telefonisch en per post en e-mail marketingberichten over ons en onze distributeurs te sturen indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven of indien dat wettelijk is toegestaan. U kunt zich op ieder moment afmelden voor marketingberichten via de afmeldlink die in elk bericht is opgenomen, of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in artikel 10. Wij sturen geen marketingberichten naar natuurlijke personen die hun instellingen zo hebben ingesteld dat zij geen marketingberichten ontvangen en wanneer de wet ons dat verbiedt.

Indien wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken vanwege de nakoming van een wettelijk voorschrift of voor de uitvoering van een contract met u, laten wij dat u op dat moment weten en laten wij u weten of de persoonsgegevens al dan niet verplicht moeten worden verstrekt (alsmede over de mogelijke gevolgen wanneer u uw persoonsgegevens niet verstrekt).


4. Elektronisch communicatieverkeer

Zoals hierboven wordt uitgelegd, kunnen wij uw marketingberichten of nieuwsbrieven per e-mail sturen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als wij daartoe wettelijk gerechtigd zijn.

Indien u deze e-mails op enig moment niet langer wenst te ontvangen, kunt u gebruikmaken van de afmeldlink onderaan ieder bericht of contact met ons opnemen via de contactgegevens in artikel 10.

Indien u zich wilt afmelden voor andere soorten marketingberichten (zoals marketingberichten per post of telemarketing), kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in artikel 10.

Zelfs als u zich voor marketingberichten heeft afgemeld, kunnen wij u nog steeds serviceberichten sturen, zoals een bevestigingse-mail over een product dat u bij onze distributeurs heeft besteld.


5. Telefonisch communicatieverkeer

Wanneer u ons of onze lokale distributeur belt, wordt het telefoongesprek mogelijk opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Wij doen dit alleen om ervoor te zorgen dat onze teams zo goed mogelijk functioneren zodat wij aan u de beste klantenservice kunnen bieden. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt om de kwaliteit en de werking van onze producten en diensten te verbeteren. Wij leggen in ons CRM ook vast dat wij met u hebben gesproken, zodat wij onze relatie met u kunnen beheren.


6. Openbaarmaking door ons van uw gegevens

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel van tijd tot tijd worden gedeeld met of openbaar worden gemaakt aan derden, zoals in dit artikel is beschreven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan de volgende categorieën ontvangers openbaar maken:

 • aan al onze distributeurs die onze producten of diensten aan u leveren om uw vragen of klachten te beheren. Indien u rechtstreeks contact opneemt of zakendoet met onze distributeurs, verzamelen of verwerken zij uw gegevens overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming en zijn zij de verwerkingsverantwoordelijken van gegevens die u aan hen verstrekt. Wij kunnen uw gegevens ook voor marketingdoeleinden met onze distributeurs delen, maar alleen wanneer u ons toestemming daarvoor heeft gegeven of wanneer dat wettelijk is toegestaan;

 • aan onze externe dienstenaanbieders die gegevens voor ons verwerken (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de werking van onze Website en ter verbetering van de beveiliging van onze Website, om e-mails aan u te sturen en materiaal, producten en diensten te leveren die u bij ons of onze distributeurs heeft besteld of aangevraagd);

 • aan bevoegde rechtshandhavingsinstanties, toezichthouders, overheidsinstellingen, rechters of overige derden indien volgens ons openbaarmaking noodzakelijk is (i) vanwege toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze juridische rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om onze vitale belangen of die van anderen te beschermen;

 • aan een potentiële koper (en zijn vertegenwoordigers en adviseurs) in verband met een voorgestelde koop, fusie of overname van een deel van onze bedrijfsvoering, mits wij de koper ervan in kennis stellen dat hij uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn vermeld; en

 • aan andere personen met uw toestemming voor openbaarmaking.

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Indien wij echter op enig moment uw persoonsgegevens buiten de EER moeten doorgeven, zorgen wij ervoor dat de gegevens hetzelfde beschermingsniveau krijgen als wanneer die in de EER waren gebleven, waaronder door overeenkomsten inzake gegevensoverdracht te sluiten op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractsbepalingen of op basis van certificeringsregelingen zoals het EU - US Privacy Shield.

Voor meer informatie over de mechanismen op grond waarvan uw gegevens buiten de EER worden doorgegeven, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in artikel 10.

Wanneer u het gebruik van cookies en traceringstechnologieën toestaat bij uw bezoek aan onze Website, is het mogelijk dat uw gegevens door andere bedrijven, zoals Facebook en Google, worden gebruikt, ook wanneer u een van onze producten 'liket' of daar een opmerking bij plaatst. In ons Cookiebeleid vindt u meer informatie over de andere organisaties die eventueel toegang hebben tot uw persoonsgegevens doordat u van onze Website gebruikmaakt, en informatie over hoe u cookies en traceringstechnologieën kunt beheren en uitschakelen.


7. Beveiliging van uw gegevens

Wij passen de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang, oneigenlijk(e) gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde aanpassing of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies. Het is echter van belang dat u zich ervan bewust bent dat geen enkel online platform 100% veilig kan zijn en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofde of onbedoelde toegang die buiten onze invloedsfeer ligt.

Indien wij kennisnemen van inbreuk op uw persoonsgegevens nemen wij direct maatregelen om de inbreuk te beoordelen en te herstellen. Indien van toepassing en in overeenstemming met onze wettelijke plichten kunnen wij er ook voor zorgen dat u in kennis wordt gesteld van de inbreuk, met name wanneer wij denken dat de inbreuk geleid heeft tot een ernstig risico voor uw rechten en vrijheden.


8. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het nagestreefde doel. In sommige omstandigheden kunnen wij echter persoonsgegevens langer bewaren, zoals wanneer wij daartoe verplicht zijn vanwege wettelijke, fiscale en boekhoudkundige voorschriften. Indien u bijvoorbeeld een klacht bij ons indient over een van onze distributeurs bewaren wij uw klacht zodat wij uw klacht kunnen onderzoeken en oplossen. Zodra uw klacht is onderzocht en opgelost, registreren wij de klacht, ons onderzoek en de oplossing daarvan in onze bestanden zodat wij eventuele vorderingen van u of ons in de toekomst kunnen beheren tot het moment dat een eventuele vordering is afgehandeld. Wanneer er geen sprake is van een lopende legitieme zakelijke noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken, vernietigen en anonimiseren wij deze of, indien dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens als back-up in archieven zijn opgeslagen), worden uw persoonsgegevens beveiligd en apart door ons bewaard zodat ze niet verder kunnen worden verwerkt tot het moment dat vernietiging wel mogelijk is.


9. Uw rechten

Indien u in de EER bent gevestigd, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt op elk moment uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten bijwerken of laten vernietigen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in artikel 10

 • Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of vragen om uw persoonsgegevens over te dragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in artikel 10.

 • U heeft het recht om u op ieder moment af te melden voor marketingberichten die wij u toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door op de link “uitschrijven” of “afmelden” te klikken in de marketinge-mails die wij u toesturen. Voor afmelding van andere marketingvormen (zoals marketing per post of telemarketing) wordt u verzocht contact met ons op te nemen via de contactgegevens in artikel 10.

 • Indien wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming ook op elk moment intrekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden op grond van rechtmatige verwerking zonder uw toestemming.

Wij reageren en behandelen uw verzoeken over de hierboven vermelde rechten in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk of bij uw lokale autoriteit gegevensbescherming. De contactgegevens van de autoriteiten gegevensbescherming in de landen van de EU kunt u hier vinden. Wij willen graag een oplossing bieden voor eventuele problemen met ons gebruik van uw persoonsgegevens of met de uitoefening van uw rechten en wij verzoeken u eerst te proberen om het probleem direct met ons op te lossen.

Voor vragen over deze rechten kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Wij kunnen u vragen om uw identiteitsbewijs en wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen indien dat wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.


10. Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of vragen of klachten hebben over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt of indien u uw rechten betreffende persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op mydata@autoglym.com.